Stort ressourceforbrug på behandling af klager og aktindsigt

 

Igennem 2½ år har Sydfalster Varmeværks medarbejdere og bestyrelse brugt mange ressourcer i forbindelse med henvendelser fra en bestemt borger. Den pågældende borger har anmodet om aktindsigter, bedt om redegørelser for eller stillingtagen til spørgsmål, klaget over sagsbehandlingen, fremført anklager mod bestyrelsen eller medarbejdere og fremført påstande om konkrete forløb, ofte ledsaget af henvisninger til love eller paragraffer, som den pågældende mener er overtrådt, samt truet med politianmeldelse med påstand om dokumentfalsk og mandatsvig og truet med søgsmål. I alt har henvendelserne i form af mails og vedhæftede notater et omfang på langt over 800 sider.

Den pågældende borgers henvendelser har udspring i de tilslutningsvilkår, der i 2018 blev givet til bebyggelsen Sundhaven, som består af 31 seniorboliger + et fælleshus. I forbindelse med byggeriet blev der givet gratis tilslutning til 25 boligenheder. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at tilslutning af Sundhaven ud fra en økonomisk betragtning var en fornuftig beslutning. Det gælder i øvrigt, at tæt på 90 % af alle tilslutninger til Sydfalster Varmeværk gennem årene har været gratis

Netop fordi der blev sat spørgsmålstegn ved bestyrelsens beslutning, forelagde bestyrelsen beslutningen for generalforsamlingen d. 30. august 2021. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen godkendte med solidt flertal bestyrelsens dispositioner i forbindelse med tilslutningen.

Bestyrelsen håbede herefter, at der nu kunne falde ro om sagen, så kræfterne kunne bruges på noget andet og bedre. Det skete desværre ikke. Pr. marts 2023 har vi på 2½ år i alt modtaget 87 skriftlige henvendelser fra den pågældende borger. De indeholder begæringer om aktindsigt eller oplysninger for i alt 136 punkter. Sydfalster varmeværk har i den forbindelse udleveret 141 bilag elektronisk på tilsammen godt 500 sider, og har desuden herudover udleveret omkring 900 sider i print.

Man kan se en samlet oversigt over korrespondancen her på hjemmesiden.

Besvarelse af henvendelserne har beslaglagt store ressourcer, både i form af tid og penge. I alt har Sydfalster Varmeværk de seneste knap 2½ år brugt mere end 800.000 kr. på behandling af sagen, fortrinsvis i form af advokatomkostninger.

Det er bestyrelsens opfattelse, at den pågældende person med trusler om politianmeldelse, søgsmål og personlige erstatningsansvar har forsøgt at presse bestyrelsen til at gennemføre en beslutning, som han – og han alene – har bestemt. For bestyrelsen er det helt principielt, at en enkeltperson ikke på den måde må tvinge en bestemt beslutning igennem og dermed undergrave den demokratiske proces.

 

Den pågældende borger har – udover sine klager til Sydfalster Varmeværk - indgivet følgende klager til forskellige andre instanser:

  1. Klage til Advokatnævnet over advokat Mortens Jensen og hans ledelse som dirigent af generalforsamlingen i august 2021. Advokatnævnet afviste klagen.
  2. Klage til Advokatnævnet over advokat Eigil Worm, som havde udarbejdet et notat om tilslutningen i forhold til regler i varmeforsyningsloven og andre regler. Advokatnævnet afviste klagen.
  3. Klage til Revisornævnet over værkets revisor, statsautoriseret revisor Thomas Henckel. Revisornævnet har afvist klagen.
  4. Klage til Miljø og Fødevareklagenævnet over Sydfalster Varmeværks afgørelse på begæring af aktindsigt fra 22.09.2021, hvor værket giver aktindsigt i en række af begæringens 19 underpunkter, men afviser aktindsigt i 6 underpunkter og oplyser at der for yderligere 3 underpunkterne ikke forefindes materiale. Nævnet afviser at behandle nogle af klagerne, men hjemviser 2 underpunkter til fornyet behandling hos værket med henvisning til, at værket ikke har dokumenteret, at der ikke foreligger miljøoplysninger i korrespondancerne.
  5. Klage til Miljø og Fødevareklagenævnet over Sydfalster Varmeværks afgørelse på begæring af aktindsigt fra 04.10.2021, hvor værket afslår at give aktindsigt med henvisning til, at det vil kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug at behandle den. Klagen afvises i al væsentlighed, dog skal varmeværket udlevere fakturaer for tilslutning (som allerede for længst er udleveret)
  6. Klage til Erhvervsministeriet over Sydfalster Varmeværks efterlevelse af Klagenævnets afgørelse vedrørende aktindsigtsbegæring af 22.09.2022 (se under pkt. 4). Erhvervsministeriet har oversendt klage til Miljø og Fødevareklagenævnet, hvor den endnu ikke er behandlet.
  7. Klage til Miljø og Fødevareklagenævnet over Sydfalster Varmeværks anmodning til klagerens om at præcisere hans anmodning om aktindsigt i kursusomkostninger med tilhørende rejse- og opholdsomkostninger for alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer gennem 4 år. Klagen er endnu ikke behandlet.

 

 

 

Se kronologisk oversigt over korrespondance i sagenSe resume af sagen om tilslutning af SundhavenRevisors notat om økonomien i forbindelse med tilslutning af Sundhaven

 

//