Stort ressourceforbrug på behandling af klager og aktindsigt

 

Opdatering pr. 10.02.2022

Borger NN har oplyst, at han har klaget til Advokatnævnet over advokat Morten Jensen (der var dirigent ved den seneste generalforsamling),
over advokat Eigil Worm (der havde udarbejdet et notat om tilslutningssagen forud for generalforsamlingen), samt klaget til Revisornævnet over
statsautoriseret revisor Thomas Henckel (der er revisor for Sydfalster Varmeværk).
Dermed har han aktuelt 5 klager liggende i forskellige klageinstanser.

 

Igennem mere end 1½ år har Sydfalster Varmeværks medarbejdere og bestyrelse brugt mange ressourcer i forbindelse med henvendelser fra en bestemt borger.
Den pågældende person har anmodet om aktindsigter, bedt om redegørelser for eller stillingtagen til spørgsmål, fremført anklager mod bestyrelsen eller medarbejdere og fremført påstande om konkrete forløb, ofte ledsaget af henvisninger til love eller paragraffer, som den pågældende mener er overtrådt, samt truet med politianmeldelse og søgsmål.
I alt har henvendelserne i form af mails og vedhæftede notater et omfang på over 700 sider.

Den pågældende borgers henvendelser har udspring i de tilslutningsvilkår, der i 2018 blev givet til bebyggelsen Sundhaven, som består af 31 seniorboliger + et fælleshus. I forbindelse med byggeriet blev der givet gratis tilslutning til 25 boligenheder. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at tilslutning af Sundhaven ud fra en økonomisk betragtning var en fornuftig beslutning.

I forbindelse med generalforsamlingen d. 30. august 2021 fremsatte bestyrelsen derfor et forslag til generalforsamlingen om at godkende bestyrelsens dispositioner. Det blev godkendt med solidt flertal. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Bestyrelsen håbede herefter, at der nu kunne falde ro om sagen, så kræfterne kunne bruges på noget andet. Det er desværre ikke sket. Alene i de første 2 måneder efter generalforsamlingen fremsendte den pågældende 10 mails, der med vedhæftede notater havde et omfang på omkring 150 sider, og mere er fulgt siden.
Man kan se en oversigt over korrespondancen her på hjemmesiden.

Besvarelse af henvendelserne har beslaglagt store ressourcer, både i form af tid og penge. I alt har Sydfalster Varmeværk det seneste år brugt over ½ mio. kr. på behandling af sagen, fortrinsvis på juridisk rådgivning. For bestyrelsen er det helt principielt, at enkeltpersoner ikke må kunne presse eller true bestemte beslutninger igennem.

 

I forbindelse med offentliggørelsen af sagen på Sydfalster Varmeværks hjemmeside har der været flere spørgsmål, som kan sammenfattes i følgende:

1) Hvorfor lader I ham ikke bare komme ned på værket og bladre papirerne igennem?

Sydfalster varmeværk fører ikke et journalsystem og har ikke et sagssystem, som man bare kan henvise til. Meget materiale ligger på værkets computersystem i mapper, og vi kan naturligvis ikke give fremmede adgang til bare at kigge alt muligt på computersystemerne igennem. Blandt andet vil man jo samtidig kunne finde mange oplysninger om andre brugeres forhold. I øvrigt er vi også forpligtet til efter Offentlighedsloven at finde eksisterende sagsakter frem.

2) Når det bare drejer sig om aktindsigter, hvordan kan sagsomkostningerne løbe så højt op?

Så længe sagen alene drejede sig om aktindsigter, blev der ikke brugt så meget som en eneste krone på juridisk bistand – alt arbejde blev udført af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Men den dag klageren meddelte, at han var ved at tage skridt at indgive politianmeldelse mod ledelsen af varmeværket for dokumentfalsk og mandatsvig, tog bestyrelsen kontakt til først værkets revisor og værkets normale advokat, og kort efter til en advokat med speciale i varmeforsyningsloven. Sidenhen har korrespondancen – som man kan se af oversigten her på hjemmesiden – været særdeles omfattende med mange beskyldninger og påstande, og med utallige henvisninger til lovparagraffer indenfor bl.a. selskabsloven, aftaleloven, offentlighedsloven, markedsføringsloven, persondataforordningen og endda EU-lovgivning. Det er afgørende vigtigt – især hvis det kommer til en retssag – at man håndterer disse.

Se kronologisk oversigt over korrespondance i sagenDOWNLOAD
Kronologisk oversigt over korrespondance

Se resume af sagen om tilslutning af SundhavenDOWNLOAD
Resume af sagen vedr. tilsutning af Sundhaven

Revisors notat om økonomien i forbindelse med tilslutning af Sundhaven

 

DOWNLOAD
Notat om Sundhaven 13 oktober 2021

Se oversigt over ressourceforbrug på sagsbehandling

DOWNLOAD
Oversigt over ressourceforbrug

Se det principielle aspekt

DOWNLOAD
Det principielle aspekt

Horten notat

DOWNLOAD
190174 Notat 24 03 2021 - Sydfalster Varmeværk - Tilslutning af Sundhaven