Værkets historie

 

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A er et forbrugerejet varmeforsyningsselskab, som blev stiftet den 30. september 1994 med det formål at videredrive den varmeforsyning, som var blevet etableret bare 5 år tidligere. 
Anlægget var etableret af K/S Difko LX, som nu var gået konkurs.

Sydfalster Varmeværk havde knapt 500 forbrugere tilsluttet i 1994, da værket blev overtaget af forbrugerne.
Siden er det gået stærkt med både udvidelse af forsyningsområderne og tilslutning af forbrugere, og i dag (slut 2021) er der 1307 forbrugere fordelt på 7 byer, som bliver forsynet med fjernvarme.

Den 17.1.1989 blev det, der dengang hed Væggerløse Halmvarmeværk, indviet. Samme dag blev også Øster Toreby- og Nysted Halmvarmeværker indviet. De 3 værker var alle ejet af K/S Difko LX, og blev kendt som ”Difko-værkerne”. Forud for indvielsen havde varmebrugere i byerne Væggerløse og Idestrup i vinteren 1987-1988 fået tilbud om at blive tilsluttet et fjernvarmeværk, der skulle ny-opføres. Der blev endda givet gratis tilslutning, gratis fjernvarmeunit og en garanteret varmepris pr. kW svarende til olieprisen og ingen faste afgifter, og oveni det hele ovenikøbet en såkaldt ”kvikrabat” på 7.000 kr. Hele projektet var finansieret ved at K/S Difko LX havde solgt 3.300 anparter á 50.000 kr. rundt om i Danmark til ”skatteplagede” danskere.

De meget store etableringsomkostninger i kombination med en stribe milde vintre med lavt varmesalg i de første driftsår gjorde, at økonomien straks fra starten var nødlidende. I 1993 var det slut, og K/S Difko LX gik konkurs. De 3 hjemkommuner for Difko-værkerne – Nykøbing, Sydfalster og Nysted Kommuner – gik i forhandling med Kreditforeningerne. 
Det endte med, at de 3 kommuner i fællesskab købte værkerne til en meget fordelagtig pris, som lå meget langt under, hvad værkerne havde kostet at opføre.

Da den forbrugerejede forening, Sydfalster Varmeværk A.m.b.a. var stiftet, videresolgte Sydfalster Kommune fjernvarmeværket til foreningen for kommunens købspris for anlægget. Den nye forening fik således som startgrundlag et meget billigt værk med tilhørende ledningsnet. Det er gennem årene lykkedes at fastholde et godt økonomisk grundlag, således at varmeprisen for forbrugerne gennem årene er blevet lavere og lavere set i forhold samfundets øvrige prisudvikling. Den positive økonomiske udvikling er blandt andet sket ved at sikre en fler-strenget brændselsstrategi, hvor halm suppleres med andre biobrændsler, og ved at sikre flere tilslutninger, og dermed en mere rationel drift og flere forbrugere at fordele de faste omkostninger på.

Foreningen Sydfalster Varmeværk A.m.b.a. ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Herudover kan Guldborgsund Kommune udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet garanti for et eller flere af foreningens lån. Kommunen har flere gange ydet sådanne garantier, senest i forbindelse med etablering af solvarmeanlægget. Den tidligere Sydfalster Kommune har benyttet denne mulighed, mens den nuværende Guldborgsund Kommune ikke hidtil har udnyttet muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem.

Det er således værd at bemærke, at Sydfalster Varmeværk A.m.b.a. er en forening ledet af en frivillig bestyrelse valgt af generalforsamlingen. Der er således ikke tale et forretningsmæssigt aftaleforhold om levering af varme i traditionel forstand. Øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen, hvortil alle andelshavere har møde- og stemmeret. Hver andelshaver har 1 stemme pr. selvstændig måler ejet af foreningen.

Det er dog ikke alle varmeaftagere, som også er andelshavere. Ud af 1307 varmeaftagere er 878 andelshavere. Det vil altså sige, at der er 429 varmeaftagere (ca. 33%), som ikke er andelshavere. Disse har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men får i øvrigt leveret varme på samme økonomiske samt tekniske vilkår som andelshaverne.

Foreningen drives efter varmeforsyningslovens regler, som bl.a. fastlægger, at foreningen økonomisk skal hvile i sig selv, og altså hverken må give overskud eller underskud set over nogle år. Alle takster skal hvert år indberettes til Energitilsynet. Vedtægter, leveringsbetingelser mv. er ligeledes blevet indberettet til Energitilsynet.

Brændslet til varmeproduktionen er overvejende halm, dog i betydeligt omfang suppleret med frøafrens, dvs. skaller og avner fra rensning af frø. Desuden stammer ca. 20 % af varmen fra sol. Halmen leveres af 6 faste leverandører på aftalte vilkår. Frøafrens leveres af 3 virksomheder, som på forskellig vis arbejder med frø. Halmleverandørerne aftager den samlede askemængde og spreder det ud på markerne som kalium-holdig gødning.

Der anvendes således helt overvejende CO2-neutrale brændsler. Selskabet er dog ikke helt CO2-neutralt, blandt andet fordi der årligt anvendes ca. 410 MWh el til drift af anlæggets blæsere, ledningsnettets pumper, solvarmeanlæggets pumper m.v..

I 2011 installerede Sydfalster Varmeværk et 12.000 m2 stort solfangeranlæg. Anlægget var det første af sin art på Lolland-Falster. Anlægget er lagt ud for at kunne dække ca. 19 % af det årlige varmebehov i værkets forsyningsområde.

I forbindelse med etablering af solvarmeanlægget indhøstede Sydfalster Varmeværk samtidig et stort antal af de obligatoriske energibesparelser, således at behovet for energibesparelser er omtrentligt dækket til og med 2017.

Selskabet har regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//